Login
LOGIN

Polski
 • Česky
 • Slovenština
 • English
 • Hungary
 • USA
PLN
0
0 Koszyk jest pusty
Jak kupować Regulamin

Regulamin

Ogólne warunki handlowe

na sprzedaż towarów i świadczenie powiązanych usług

poprzez sklep internetowy dostępny
na domenie smicro.pl

obsługiwanej przez

spółkę handlową

ANAFRA s.r.o.
REGON: 26878291, NIP: CZ26878291, z siedzibą 5. května 1109/63, Nusle, 140 00 Praha 4
zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr akt C 250434, prowadzona w Sądzie Miejskim w Pradze

(dalej również jako „Sprzedawca”)

obowiązuje od 01.06.2019 r.

 1. I.
  Postanowienia wstępne

  1. Sprzedawca
   1. Sklep internetowy dostępny w domenie smicro.pl jest prowadzony przez spółkę ANAFRA s.r.o., REGON: 26878291, NIP: CZ26878291, z siedzibą 5. května 1109/63, Nusle, 140 00 Praha 4, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr akt C 250434 prowadzona w Sądzie Miejskim w Pradze.
   2. Dane kontaktowe Sprzedawcy są następujące:
    1. telefon: +48 600 755 518;
    2. adres poczty elektronicznej (e-mail): poczta@anafra.pl;
    3. adres do doręczeń dokumentów: 5. května 1109/63, Nusle, 140 00 Praha 4.
  2. Definicja terminów
   1. Cookies – niewielkie pliki zawierające tekst, które są automatycznie zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu elektronicznym, za pośrednictwem którego Użytkownik przegląda Sklep internetowy.
   2. Adres e-mail Kupującego – adres e-mail Kupującego podany w ramach Konta Użytkownika.
   3. Sklep internetowy – system on-line prowadzony w Internecie na domenie (URL) smicro.pl, który umożliwia zawieranie Umów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z wykorzystaniem komunikacji na odległość.
   4. Kupujący – osoba fizyczna (człowiek), przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub osobą prawną, która zawarła Umowę.
   5. Oferta – konkretna i ukierunkowana oferta na dostawę Towaru złożona na podstawie Zapytanie;
   6. Koszyk – wirtualne miejsce, do którego Kupujący wkłada Towary, będące częścią Zamówienia, korzystając z funkcji sklepu internetowego.
   7. Zapytanie – wniosek Kupującego o ofertę Sprzedawcy na stworzenie Towarów zgodnie z wymaganiami Kupującego.
   8. Kodeks cywilny – ustawa Dz.U. nr 89/2012, Kodeks cywilny Republiki Czeskiej, z późniejszymi zmianami.
   9. Warunki – Ogólne warunki handlowe sklepu internetowego dostępnego w domenie internetowej smicro.pl, stanowiące integralną część Umowy.
   10. Zamówienie – elektronicznie wiążąca propozycja zawarcia Umowy, która powstaje poprzez wypełnienie niezbędnych danych w formularzu zamówienia (np. ilość, adres dostawy) i przesłanie go do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.
   11. Usługi – dodatkowe usługi do Towaru oferowane przez Sprzedawcę swoim Klientom.
   12. Umowa – umowa kupna zawarta w formie elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
   13. Kontrahent/strona umowy – jedna strona Umowy, tj. albo Sprzedawca albo Kupujący.
   14. Kontrahenci/strony umowy – strony umowy danej Umowy, tj. Sprzedawca i Kupujący.
   15. Konsument – Kupujący, który spełnia definicję konsumenta zgodnie z postanowieniami § 419 Kodeksu cywilnego.
   16. Użytkownik – osoba, która przegląda zawartość Sklepu internetowego w przeglądarce internetowej.
   17. Konto użytkownika – funkcja sklepu internetowego umożliwiająca stworzenie indywidualnego dostępu dla Kupującego. W ramach konta użytkownika Kupujący posiada informacje o złożonych Zamówieniach i statusie ich realizacji.
   18. Towary – rzeczy ruchome oferowane i/lub sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  3. Sklep internetowy
   1. Sprzedawca prowadzi w domenie internetowej dostępnej pod adresem (URL) smicro.pl system on-line oferujący Kupującym zakup Towarów. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie internetowym ofertę Towaru, a oferta ta ma charakter informacyjny. Towary to głównie komponenty i części do techniki komputerowej, w szczególności do komputerów osobistych i serwerów oraz ich części i akcesoria.
  4. Kupujący jest zainteresowany zakupem Towarów od Sprzedawcy oraz, jeśli ma to zastosowanie, świadczeniem związanych z nimi Usług. Kupujący może być konsumentem w rozumieniu przepisów obowiązujących w Republice Czeskiej i w takim przypadku niniejsze Ogólne Warunki Handlowe zawierają specjalne postanowienia, które mają zastosowanie tylko wtedy, gdy Kupujący jest konsumentem.
  5. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część Umów, na podstawie których dostarczane są Towary i ewentualnie powiązane z nimi Usługi, zawierane pomiędzy Kupującym jako odbiorcą a Sprzedawcą jako dostawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
  6. Niniejsze Warunki regulują prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedającego wynikające z Umowy.
 2. II.

  Zamawianie Towarów i zawarcie Umowy

  1. Informacje dotyczące Towarów
   1. Oferta Towarów dostępna w Sklepie internetowym nie stanowi wiążącej oferty zawarcia Umowy w rozumieniu postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu cywilnego, a jedynie jest wezwaniem Kupującego do przesłania wiążącej propozycji zawarcia Umowy w formie Zamówienia.
   2. Przedstawienie Towarów w Sklepie internetowym ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest wiążące. W szczególności elementy estetyczne Towaru mogą zostać zmienione przez Sprzedawcę lub Towar dostarczony w ramach Umowy może różnić się elementami estetycznymi od Towaru przedstawionego w Sklepie internetowym, przy czym elementy te nie wpływają na funkcjonalność Towaru (kolor, kształt i/lub rozmiar Towaru nie wpływający na jego funkcjonalność).
   3. Po kliknięciu na Towar wymieniony w Sklepie Internetowym wyświetli się wizerunek Towaru, jego opis, dokładna cena wraz z podatkiem VAT oraz ewentualnymi innymi podatkami i opłatami do zapłaty przez Kupującego, z wyjątkiem Towarów, które tworzone są na podstawie wymagań Kupującego, przy czym takie Towary nie mają podanej swojej ceny i nie można ich zamówić bezpośrednio przez Sklep Internetowy, ale poprzez wpisanie wymaganych przez Kupującego parametrów dotyczących Towaru i przesłanie ich do Sprzedawcy, tworzony jest Zapytanie.
   4. Cena kupna Towarów obowiązuje w momencie ich wyświetlenia dla Kupującego lub w momencie wysłania Zamówienia zgodnie z art. 2.2.2 niniejszych Warunków. Cena kupna Towaru zgodnie z Zamówieniem pozostaje ważna nawet w przypadku zmiany Ceny Kupna danego rodzaju Towaru po wysłaniu Zamówienia.
  2. Zamówienie i jego kontrola
   1. W przypadku zainteresowania oferowanymi Towarami, Kupujący musi umieścić je w Koszyku za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. Poprzez umieszczenie Towaru w Koszyku, dany Towar staje się częścią Zamówienia.
   2. Przed wysłaniem Zamówienia na Towary umieszczone w Koszyku utworzonym zgodnie z poprzednim artykułem, Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, w tym możliwość zmiany rodzaju i ilości Towarów wprowadzonych do Zamówienia, w tym możliwość wykrycia i poprawienia błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do Zamówienia przez Kupującego. Kupujący wysyła Zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie w Zamówieniu przycisku „Dokończ zamówienie”, przy czym wypełnione i wysłane Zamówienie traktowane jest jako propozycja zawarcia Umowy kupna.
   3. Warunkiem wysłania Zamówienia jest wyrażenie zgody na niniejsze Warunki, które stanowią część Umowy. Informacje podane w Zamówieniu są uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.
  3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia
   1. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin, potwierdzi Kupującemu otrzymanie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres elektroniczny Kupującego podany w Zamówieniu. Częścią informacji o otrzymaniu Zamówienia jest również rodzaj i ilość zamawianych Towarów.
   2. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zgodnie z poprzednim artykułem nie jest potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do zawarcia Umowy kupna.
   3. Jeżeli Kupujący podał nieprawidłowe dane kontaktowe, w wyniku czego nie można mu dostarczyć potwierdzenia otrzymania Zamówienia, Sprzedający jest uprawniony do anulowania Zamówienia.
   4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia propozycji zawarcia Umowy kupna przesłanej przez Kupującego, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu postanowienia § 420 i 421 Kodeksu cywilnego.
  4. Zawarcie Umowy na podstawie Zamówienia
   1. Na podstawie otrzymanego Zamówienia Sprzedawca sprawdzi jego szczegóły oraz dostępność Towaru w danej specyfikacji i ilość zgodnie z Zamówieniem. W przypadku, gdy Zamówienie zawiera wszystkie niezbędne informacje w celu dostarczenia Towaru, Sprzedawca prześle Kupującemu potwierdzenie Zamówienia zawierające również informację o przewidywanym terminie dostarczenia Towaru.
   2. Jeżeli Zamówienie zawiera informacje niewystarczające do dostarczenia Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego. Przyjęcie tych informacji nie prowadzi do zawarcia Umowy, jednakże zawarcie Umowy jest możliwe po uzupełnieniu braków w informacjach podanych w Zamówieniu.
   3. Umowę uważa się za zawartą w momencie (i) doręczenia Kupującemu przez Sprzedawcę przyjęcia (akceptacji) Zamówienia (o ile taka akceptacja zostanie wysłana), która zostanie przesłana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej na adres e-mail Kupującego podany przez niego w Zamówieniu, w którym to przypadku przyjęcie Zamówienia (akceptacji) uznaje się za otrzymane niezwłocznie po jego wysłaniu przez Sprzedawcę do Kupującego, co obejmuje wersję niniejszych Warunków obowiązującą w dniu zawarcia Umowy; lub (ii) poprzez wysłanie Towarów do Kupującego, to wszystko z wyjątkiem podanym w art. 2.4.4.
   4. Nieprawidłowość w opublikowanej cenie Towaru i jej konsekwencje
    1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca może oznaczyć określoną Umowę jako niezawartą, w szczególności w przypadku, gdy określona cena Towaru została zamieszczona w Sklepie Internetowym na skutek błędu Sklepu Internetowego i/lub innego programu komputerowego/systemu informatycznego wykorzystywanego przez Sprzedawcę i/lub błędu pracowników Sprzedawcy i/lub działań osoby trzeciej, przez co doszło do zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego i w wyniku tych zakłóceń nie została opublikowana cena Towaru zgodna z intencją Sprzedawcy, przy czym takimi przypadkami są w szczególności (i) cena Towaru, która jest na pierwszy rzut oka nieprawidłowa i/lub (ii) zawiera brakujące cyfry w cenie Towaru i/lub (iii) cena, która w sposób oczywisty i/lub w sposób możliwy do udowodnienia odbiega od ceny rynkowej.
    2. W przypadku zaistnienia zdarzenia przewidzianego w art. 2.4.4.1, Sprzedawca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Kupującego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 [słownie: siedmiu] dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał wiadomość o takim fakcie, o którym mowa w art. 2.4.4.1, przy czym powiadomienie to może obejmować również odstąpienie przez Sprzedawcę od Umowy, którą należy uważać za niezawartą.
  5. Zawarcie Umowy na podstawie konkretnej Oferty złożonej przez Sprzedającego
   1. W przypadku, gdy Sprzedawca przedstawi Kupującemu konkretną i adresowaną ofertę na dostawę Towarów i ewentualnie powiązanych Usług na podstawie Zapytanie, Umowę uważa się za zawartą z chwilą doręczenia Sprzedawcy zatwierdzonej/przyjętej oferty przez Kupującego w terminie wskazanym w Ofercie, przy czym przyjęcie Oferty musi być ewidentnie doręczone Sprzedawcy w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy podany w Ofercie lub na adres zgodnie z art. 1.1.2 lit. b) Warunków lub w formie papierowej na adres siedziby Sprzedawcy określony w art. 1.1.2 lit. c) niniejszych Warunków.
  6. Przedmiot Umowy
   1. Na podstawie zawartej Umowy Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towary i ewentualnie związane z nimi Usługi za uzgodnioną cenę kupna (lub za uzgodnioną cenę za świadczone Usługi), a Kupujący zobowiązuje się przyjąć Towary i zapłacić cenę kupna (lub zapłacić cenę za świadczone Usługi).
  7. Odbiegające od Warunków postanowienia Umowy
   1. Kupujący i Sprzedawca uzgodnili wyłączenie postanowień § 1751 ust. 2 Kodeksu cywilnego. Umowa zostanie zawarta tylko wtedy, gdy będzie podlegała wyłącznie postanowieniom zawartym w niniejszych Warunkach. Od ustaleń umownych uzgodnionych w Umowie i Warunkach można odstąpić tylko w przypadku pisemnej akceptacji odmiennych ustaleń przez Sprzedającego.
  8. Termin dostawy
   1. Jeżeli Towary określone w Zamówieniu znajdują się w magazynie Sprzedawcy i jeżeli pozwalają na to warunki eksploatacyjne Sprzedawcy, wówczas Towary są zazwyczaj wysyłane do Kupującego w ciągu 5 [słownie: pięciu] dni roboczych od przyjęcia (akceptacji) Zamówienia przez Sprzedawcę.
  9. Koszty zawarcia Umowy
   1. W przypadku zawarcia Umowy metodą na odległość, Kupujący ponosi odrębnie koszty korzystania ze środków komunikacji w celu zawarcia Umowy, uznając jednocześnie, że wysokość tych kosztów może zależeć od warunków połączenia internetowego, telefonicznego lub innego środka komunikacji wykorzystywanego przez Kupującego do komunikacji ze Sprzedawcą i zawarcia Umowy.
  10. Konto Użytkownika
   1. Warunkiem uzyskania dostępu do możliwości zamawiania Towarów lub tworzenia Zapytanie w Sklepie internetowym jest skorzystanie z uprzedniego utworzenia Konta Użytkownika.
   2. Na podstawie żądania Kupującego o założenie Konta Użytkownika, które następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie internetowym, oraz zaakceptowania tego żądania przez Sprzedawcę, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, której przedmiotem jest upoważnienie Kupującego do korzystania z Konta Użytkownika.
   3. Kupujący może w każdej chwili zwrócić się do Sprzedawcy o usunięcie Konta Użytkownika. W przypadku likwidacji Konta Użytkownika, rozwiązaniu ulega również umowa uprawniająca Kupującego do korzystania z tego konta.
   4. Dane Kont Użytkowników są zapisywane w kopii zapasowej i mogą być przywrócone w przypadku ich uszkodzenia. Jednak takie odzyskiwanie może nie przywrócić tego samego stanu, co przed uszkodzeniem danych.
 3. III.

  Warunki dostawy i płatności

  1. Data, miejsce i sposób dostawy Towarów
   1. Miejscem dostawy Towarów jest miejsce uzgodnione w Umowie.
   2. W przypadku zapewnienia transportu przez Sprzedawcę, transport zostanie zapewniony za pośrednictwem przekazu pocztowego lub zewnętrznego przewoźnika i/lub operatora pocztowego, przy czym koszt transportu Towaru zostanie pokryty zgodnie z zasadami Umowy i niniejszych Warunków. Fakt, że Sprzedawca ma zorganizować transport Towaru nie oznacza, że Sprzedawca poniesie koszty związane z transportem Towaru.
   3. Na wyraźne żądanie Kupującego określone w Zamówieniu, Sprzedawca zorganizuje transport Towaru do wskazanego miejsca i jego dostarczenie osobie trzeciej wskazanej przez Kupującego.
   4. Koszty transportu ponosi Kupujący, chyba że strony umowy wyraźnie postanowią inaczej w Umowie. Kupujący ponosi koszty transportu wraz z opakowaniem zgodnie z cennikiem Sprzedawcy, przy czym koszty transportu i opakowania są zawsze wcześniej podawane do wiadomości Kupującego i wyszczególnione w potwierdzeniu Zamówienia lub w Ofercie.
   5. W przypadku wysłania Towaru w sposób „płatność przy odbiorze (COD)”, Kupujący zapłaci cenę zakupu Towaru oraz koszty wysyłki bezpośrednio przewoźnikowi.
   6. Dostawa Towarów zostaje zrealizowana poprzez (i) przekazanie i odebranie Towarów przez Kupującego w punkcie odbioru Sprzedawcy lub (ii) odbiór przez upoważnionego przewoźnika Kupującego za potwierdzeniem dowodu dostawy (jeżeli Kupujący organizuje transport) lub (iii) przekazanie Towarów pierwszemu przewoźnikowi.
   7. Kupujący zobowiązany jest do należytego i terminowego odbioru Towaru oraz do zaznaczenia odbioru w dowodzie dostawy. Kupujący zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie dostawy na dowodzie dostawy podpisem Kupującego (a jeśli Kupującym jest osoba prawna, także wskazaniem imienia i nazwiska upoważnionego pracownika Kupującego lub osoby przez niego upoważnionej) lub przewoźnika. Do podpisu należy zawsze wpisać drukowanymi literami lub pismem maszynowym imię i nazwisko osoby podpisującej, pieczęć oraz datę dostawy Towarów.
   8. Kupujący jest zobowiązany do odbioru również częściowej dostawy Towaru.
   9. W przypadku, gdy Kupujący odmówi przyjęcia Towaru, którego cena zakupu ma być zapłacona przy dostawie, lub nie przyjmie Towaru z przyczyn leżących po jego stronie, Kupujący poniesie w całości koszty ponownej dostawy Towaru.
  2. Ryzyko uszkodzenia Towaru i nabycie prawa własności
   1. Ryzyko uszkodzenia i przypadkowego zniszczenia Towaru przechodzi na Kupującego w momencie odbioru Towaru. Jeżeli Towar jest transportowany przez przewoźnika, ryzyko uszkodzenia i przypadkowego zniszczenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania przez Sprzedawcę Towaru pierwszemu przewoźnikowi w celu przewiezienia do miejsca przeznaczenia Towaru niezależnie od momentu przeniesienia prawa własności do Towaru.
   2. Prawo własności do Towarów nie przechodzi na Kupującego do czasu uiszczenia w całości ceny zakupu określonej w fakturze dotyczącej Towarów.
   3. Kupujący zobowiązany jest traktować Towary Sprzedawcy w taki sposób, aby przechowywanie lub przenoszenie nie spowodowało ich uszkodzenia. Kupujący zobowiązany jest do przechowywania lub magazynowania dostarczonego Towaru w warunkach zwyczajowo przyjętych do przechowywania tego typu Towarów. W tym celu Sprzedawca ma prawo do kontroli przechowywania dostarczonego Towaru, a Kupujący jest zobowiązany mu to umożliwić. Niniejszy art. 3.2.3 dotyczy również Towarów, co do których Kupujący zgłasza reklamację.
   4. W przypadku zwłoki Kupującego w zapłacie ceny zakupu za Towary, Sprzedawca będzie uprawniony do żądania od Kupującego wydania Towarów będących własnością Sprzedawcy. Kupujący jest zobowiązany do wydania takiego Towaru bez zbędnej zwłoki. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z roszczeniem Sprzedawcy dotyczącym zastrzeżenia własności.
  3. Dokumenty związane z Towarami
   1. Sprzedawca prześle Kupującemu na jego żądanie dane techniczne, atesty i instrukcje obsługi zakupionych Towarów, jeżeli Sprzedawca dysponuje tymi dokumentami.
  4. Jakość Towarów
   1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Towar w uzgodnionej ilości i jakości, a jeżeli jakość Towaru nie jest uzgodniona, to w jakości zwyczajowo przyjętej do celu, do którego Towar jest zwykle przeznaczony.
   2. Jeżeli Kupujący jest konsumentem, Sprzedawca odpowiada za to, że:
    1. Towar będzie miał właściwości, które Sprzedawca wyraźnie określił w opisie Towaru w Sklepie Internetowym oraz które zostały podane w Umowie lub Potwierdzeniu Zamówienia albo Ofercie, a w przypadku braku takiego postanowienia, to takie właściwości, które Sprzedawca opisał lub których Kupujący oczekiwał mając na uwadze charakter Towaru i oświadczenia Sprzedawcy lub producenta zawarte w reklamie;
    2. Towar nadaje się do celu, który Sprzedawca podaje w Sklepie internetowym (zwykle w opisie Towaru) lub do którego rzecz tego rodzaju jest zwykle używana;
    3. Towary są we właściwej ilości, mierze lub wadze; oraz
    4. Towar spełnia wymagania określone w przepisach prawnych.
   3. W przypadku Umowy zawartej z Kupującym – konsumentem przyjmuje się, że wadę, która ujawni się na Towarze w ciągu 6 [słownie: sześciu] miesięcy od przejęcia Towaru, Towar ten wykazywał już przy samym odbiorze.
  5. Dostawa Towarów i ich kontrola
   1. Kupujący niezwłocznie po odbiorze Towarów lub przesyłki z Towarami dokona ich kontroli z należytą starannością, jakiej można od niego oczekiwać, biorąc pod uwagę, czy Kupujący jest przedsiębiorcą czy konsumentem, w szczególności w celu sprawdzenia ilości, integralności opakowania Towarów, braku oczywistych wad Towarów oraz jakości Towarów. W przypadku uszkodzenia przesyłki Kupujący zobowiązany jest nie przyjmować przesyłki, zaznaczyć fakt uszkodzenia przesyłki na dowodzie dostawy i zwrócić ją przewoźnikowi; w przypadku przyjęcia uszkodzonej przesyłki Sprzedawca nie może zagwarantować odpowiedzialności za jej zawartość oraz ewentualne uszkodzenie Towarów, które są przewożone w ramach uszkodzonej przesyłki. Jeżeli przesyłka zawierająca Towar nie odpowiada wykazowi Towarów na dowodzie dostawy, Kupujący zobowiązany jest do zaznaczenia spornych pozycji (różnic ilościowych i jakościowych) na dowodzie dostawy w obecności kierowcy, który dostarczył przesyłkę Kupującemu. Jeden egzemplarz dowodu dostawy pozostaje u Sprzedawcy, drugi u Kupującego.
   2. Jeżeli opakowanie Towaru nie pozwala na zachowanie ilości zgodnej z Umową, Sprzedawca jest uprawniony do dostarczenia pozostałej części Towaru wraz z następną dostawą kolejnego Towaru do Kupującego, o ile jest to możliwe i jeżeli strony nie ustalą w konkretnym przypadku inaczej.
  6. Zarządzanie paletami
   1. W przypadku wysyłki Towarów na paletach, cena palety będzie obciążała Kupującego wraz z ceną kupna Towarów.
  7. Zastrzeżenie różnic w wadze, kolorze i wymiarach Towarów
   1. O ile dane techniczne Towaru nie stanowią inaczej, waga lub wymiary dostarczonego Towaru mogą różnić się o +/- 5% od wartości deklarowanych w opisie Towaru, z zastrzeżeniem, że odchylenie to nie wpływa na przeznaczenie Towaru. Ponadto konkretne wykonanie Towaru dostarczonego Kupującemu może różnić się od Zamówienia lub Oferty, z zastrzeżeniem, że nie wpływa to na jego przeznaczenie. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do zmiany koloru Towaru, pod warunkiem, że kolor nie wpływa na funkcję Towaru, bez wcześniejszego powiadomienia. Opisane powyżej odchylenia nie stanowią wad Towarów i nie mogą być wykorzystywane do egzekwowania praw wynikających z art. IV niniejszych Warunków.
   2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zdjęcia Towarów wyświetlane w Sklepie Internetowym mogą posiadać odchylenia/różnice określone w odniesieniu do Towarów w niniejszym artykule 3.7 Warunków.
  8. Warunki płatności
   1. Cena zakupu Towaru wskazana jest w wizerunku Towaru w Sklepie Internetowym w rozumieniu art. 2.1.3 Warunków, z wyjątkiem konkretnych Towarów, co do których cena zakupu jest komunikowana na podstawie Zapytanie Kupującego lub w ramach Oferty zgodnie z art. 2.5.1 Warunków.
   2. Kupujący mogą wybrać sposób zapłaty ceny zakupu Towarów oferowanych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, w szczególności (i) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (ii) za pośrednictwem bramki płatniczej lub (iii) za pobraniem.
   3. Jeżeli zapłata za Towar ma nastąpić przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie dokumentu podatkowego – faktury, to termin płatności takiego dokumentu podatkowego – faktury za Towar, o ile na dokumencie podatkowym – fakturze nie zaznaczono inaczej, wynosi 14 [słownie: czternaście] dni kalendarzowych od dnia wykonania świadczenia podlegającego opodatkowaniu.
   4. Kupujący jest uprawniony do zwrotu faktury za dostarczone Towary na adres siedziby Sprzedającego w terminie jej płatności, jeżeli faktura nie zawiera elementów przewidzianych co do dokumentu podatkowego ustawą Dz. U. nr 235/2004, o podatku od wartości dodanej, z późniejszymi zmianami. W przypadku zwrotu faktury, Kupujący zobowiązany jest do podania przyczyn zwrotu faktury w piśmie przewodnim, które jest dołączane do zwracanej faktury. W takim przypadku Sprzedawca wystawi nową fakturę za dostarczone Towary, a jeżeli cena zakupu Towarów nie została jeszcze zapłacona, wówczas termin płatności faktury korygującej biegnie od daty faktury pierwotnej, a Sprzedawca będzie uprawniony do odpowiedniego skorygowania terminu płatności nowo wystawionej faktury.
   5. W przypadku zapłaty ceny zakupu Towaru w formie bezgotówkowej, zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny kupna Towaru (lub zaliczki za cenę kupna Towaru) na rzecz Sprzedawcy zostaje spełnione w dniu wpłynięcia przedmiotowej kwoty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na fakturze.
   6. W przypadku zwłoki Kupującego w zapłacie faktury (lub faktury zaliczkowej) za dostarczony Towar ustala się karę umowną w wysokości 0,05% należności za każdy dzień zwłoki. Ta kara umowna jest płatna za każdy dzień, w którym Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą należności. Zapłata kary umownej nie narusza prawa Sprzedawcy do odszkodowania za ewentualne szkody. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania dalszych dostaw Towarów w okresie zalegania przez Kupującego z zapłatą ceny kupna Towarów.
   7. Kupujący jest uprawniony do przeniesienia lub zastawienia swojej wierzytelności wobec Sprzedawcy na osobę trzecią lub na jej rzecz wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy. Kupujący jest uprawniony do potrącenia wszelkich swoich wierzytelności z wierzytelnościami Sprzedawcy wynikającymi z Umowy wyłącznie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
  9. Uiszczenie kosztów za nieodebranie Towarów
   1. W przypadku, gdy cena kupna Towarów ma być zapłacona gotówką przy odbiorze, a Kupujący nie odbierze takich Towarów, które zostaną dostarczone na adres podany w Zamówieniu i nie odbierze ich od odpowiedniego operatora usług pocztowych lub przewoźnika nawet w alternatywnym okresie, na jaki przesyłka zawierająca Towary została złożona u operatora usług pocztowych lub przewoźnika, Kupujący zapłaci Sprzedającemu koszty związane z manipulacją i wysyłką Towarów (zwane dalej również „Kosztami Ponownej Manipulacji”), które dla każdego Zamówienia Towarów będą stanowiły kwotę równą wysokości opłaty przewozowej za Towary, które były przedmiotem Zamówienia, przy czym wysokość takiej opłaty przewozowej może być podana na dokumencie podatkowym – fakturze do rozliczenia ceny kupna Towarów i/lub na odrębnym dokumencie podatkowym. Koszty ponownej manipulacji będą wymagalne w terminie 7 [słownie: siedmiu] dni roboczych od daty doręczenia wezwania do ich zapłaty wysłanego przez Sprzedawcę do Kupującego, przy czym częścią tego wezwania będzie rachunek bankowy do ich zapłaty.
 4. IV.

  Odpowiedzialność za wady i reklamacja

  1. Kontrola Towarów
   1. Kupujący jest zobowiązany do skontrolowania Towarów pod kątem wad w momencie przejęcia Towarów lub otrzymania przesyłki z Towarami zgodnie z procedurą określoną w artykule 3.5.1.
  2. Dochodzenie roszczeń z tytułu wad przez Kupującego – konsumenta
   1. Niniejszy artykuł 4.2 oraz zawarte w nim podpunkty mają zastosowanie, obok innych artykułów niniejszych Warunków, w przypadku zgłoszenia przez Kupującego – konsumenta reklamacji z tytułu wad Towarów w rozumieniu postanowienia § 419 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, która zawierając Umowę działa poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania swego zawodu.
   2. Kupujący – konsument jest uprawniony do skorzystania z uprawnienia wynikającego z tytułu wady, która wystąpiła w przypadku danego Towaru w terminie 24 [słownie: dwudziestu czterech] miesięcy od dnia jego przejęcia, chyba że termin ten jest dłuższy z uwagi na udzielenie gwarancji jakości Towaru w rozumieniu art. 4.4 Warunków. W przypadku udzielenia gwarancji jakości Towaru, roszczenia z tytułu wad mogą być dochodzone w terminie 24 [dwudziestu czterech] miesięcy od ujawnienia się wady, najpóźniej jednak wady mogą być dochodzone do końca okresu udzielonej gwarancji jakości.
   3. Uprawnienia Kupującego do dochodzenia praw wynikających z wad Towarów nie mają zastosowania:
    1. w przypadku Towarów sprzedawanych po niższej cenie, za te wady, co do których uzgodniono niższą cenę takiego Towaru;
    2. na przypadki zużycia Towaru spowodowane jego normalnym użytkowaniem;
    3. co do przypadków, w których wady zostały spowodowane niewłaściwym użytkowaniem Towaru, jeżeli te doprowadziły do powstania szkody;
    4. w przypadku Towarów używanych – za wady odpowiadające stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki Towar posiadał już w momencie przejęcia przez Kupującego;
    5. na wady wynikające z nieprzestrzegania instrukcji podanych przez Sprzedawcę, producenta lub dystrybutora w dokumentacji Towaru;
    6. na wady spowodowane zdarzeniem zewnętrznym (np. interwencją osób trzecich lub zdarzeniem, którego nie można było uniknąć, itp.)
   4. W przypadku, gdy Towar nie posiada cech określonych w art. 3.4 niniejszych Warunków, jest on wadliwy. W takim przypadku Kupującemu przysługują następujące roszczenia:
    1. dostarczenie nowych Towarów bez wad, chyba że jest to niewspółmierne ze względu na charakter wady; w przeciwnym razie (zwłaszcza jeśli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki) Kupujący jest uprawniony jedynie do bezpłatnego usunięcia wady;
    2. jeżeli wada dotyczy tylko dającej się oddzielić części Towaru, Kupujący może żądać wymiany tylko tej części;
    3. w przypadku wady usuwalnej, jeżeli Kupujący nie może prawidłowo korzystać z Towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad, Sprzedawca ma prawo dostarczyć nowy Towar lub wymienić elementy; na potrzeby niniejszego postanowienia przez ponowne wystąpienie wady rozumie się co najmniej trzykrotne wystąpienie wady;
    4. jeżeli Kupujący nie odstąpi od Umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowych Towarów bez wad lub do wymiany części Towarów lub do bezpłatnej naprawy Towarów, Kupujący może żądać stosownego rabatu. Kupujący ma prawo do odpowiedniego rabatu także wtedy, gdy Sprzedawca nie może dostarczyć nowych Towarów bez wad, wymienić ich części lub naprawić Towaru, jak również wtedy, gdy Sprzedawca nie zorganizuje naprawy w odpowiednim terminie lub gdy Kupujący miałby znaczne trudności w zorganizowaniu naprawy.
   5. Prawo wynikające z wadliwego świadczenia nie przysługuje Kupującemu, jeżeli wiedział on przed przejęciem Towaru, że ma on wadę, np. został o tym poinformowany przez Sprzedawcę lub informacja ta zawarta jest również w potwierdzeniu Zamówienia lub jeżeli Kupujący sam spowodował wadę.
   6. Kupujący zobowiązany jest do złożenia reklamacji z tytułu wad w formie pisemnej, gdzie oprócz identyfikacji Towaru, Zamówienia i jego potwierdzenia (lub Oferty i jej przyjęcia) oraz wady wraz z jej opisem, Kupujący wskaże również, jakie prawo rości sobie z wad Towaru, a jeżeli wadę można uchwycić na fotografii, to również fotografię (fotografie) stwierdzonej wady.
   7. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 30 [słownie: trzydziestu] dni kalendarzowych powiadomi Kupującego o swoim stanowisku w sprawie reklamacji, a Sprzedawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu rozstrzygnięcia reklamacji w rozumieniu postanowienia § 2173 Kodeksu cywilnego zawierającego co najmniej:
    1. datę złożenia reklamacji (data otrzymania oświadczenia o wadach);
    2. podstawy do wniesienia reklamacji;
    3. sposób rozpatrywania reklamacji, o który wnioskował konsument;
    4. wynik kontroli reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę lub jego kontrahenta, albo producenta lub dystrybutora Towaru;
    5. uzasadnienie uzasadnienia i sposób jego zaspokojenia (naprawa lub wymiana Towaru), lub
    6. uzasadnienie odrzucenia reklamacji.
   8. Sprzedawca zobowiązany jest do przesłania Kupującemu protokołu reklamacyjnego w formie pisemnej na jego adres, wskazany w zgłoszeniu reklamowanych wad. Sprzedawca może uzgodnić z Kupującym przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.
   9. Jeżeli Kupujący zażąda dostarczenia nowych Towarów bez wad zgodnie z art. 4.2.4 lit. a) niniejszych Warunków, Sprzedawca będzie zobowiązany do wysłania Kupującemu nowych Towarów dopiero po otrzymaniu od Kupującego wadliwych Towarów lub po udowodnieniu przez Kupującego, że wysłał Towary do Sprzedawcy.
  3. Dochodzenie roszczeń z tytułu wad przez Kupującego – przedsiębiorcę
   1. W przypadku wszystkich wad Towarów, które nie zostały jeszcze prawidłowo zareklamowane na piśmie przez Kupującego, a zostały uznane przez Sprzedawcę za uzasadnione, Sprzedawca może bez zbędnej zwłoki usunąć wadę we własnym zakresie poprzez dostawę zastępczą lub wymianę wadliwego Towaru na Towar bez wad lub poprzez dostarczenie brakującej ilości lub udzielenie rabatu od ceny kupna Towaru.
   2. W przypadku wad Towaru, które zostały należycie i terminowo zgłoszone przez Kupującego i uznane przez Sprzedawcę za uzasadnione, Kupujący może żądać usunięcia wad, z zachowaniem pierwszeństwa:
    1. poprzez dostarczenie brakującej ilości Towarów tylko wtedy, gdy jest to możliwe w rozsądnym czasie i jest to celowe;
    2. poprzez udzielenie stosownego rabatu od ceny zakupu Towaru, chyba że wady uniemożliwiają normalne korzystanie z Towaru;
    3. poprzez usunięcie wady lub wymianę wadliwych Towarów na Towary bez wad (jeżeli wadliwa jest tylko część Towarów, wtedy Kupujący ma prawo do zażądania wymiany tylko tej części); lub
    4. odstąpienie od Umowy w zakresie wadliwego Towaru i zwrot ceny zakupu, jeżeli żaden z dotychczasowych sposobów załatwienia reklamacji nie może zostać wykorzystany.
   3. Wybrany sposób reklamacji i usunięcie wady nie może powodować poniesienia przez Sprzedawcę nieuzasadnionych kosztów.
   4. Reklamacja Towaru musi zawierać co najmniej: nazwę (imię i nazwisko), REGON i siedzibę Kupującego, numer dowodu dostawy i faktury, oznaczenie (nazwę) i liczbę reklamowanego Towaru, dokładny opis stwierdzonej wady, a jeśli wadę można uchwycić na fotografii, to także fotografię (fotografie) stwierdzonej wady.
   5. Kupujący zobowiązany jest do składania Sprzedawcy reklamacji Towarów, wniosków o serwis lub pomoc techniczną w formie pisemnej na adresie siedziby Sprzedawcy lub osobiście w zakładzie Sprzedawcy w godzinach pracy takiego zakładu.
   6. Roszczenia z tytułu wad mogą być zgłaszane wyłącznie w przypadku przestrzegania warunków zalecanego użycia lub zastosowania Towaru, zgodnie z instrukcjami i kartami danych technicznych Towaru oraz właściwego przechowywania Towaru zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi normami branżowymi dotyczącymi przechowywania Towaru.
   7. Za wadę ilościową nie uważa się dostarczenia większej ilości Towaru niż ta, która została określona w Umowie. W takim przypadku Kupujący jest uprawniony do odmówienia przyjęcia nadmiarowej ilości Towarów najpóźniej w momencie podpisania dowodu dostawy, w przeciwnym razie Umowę uważa się za zawartą nawet w odniesieniu do nadmiarowej ilości, a Sprzedawca jest uprawniony do zapłaty ceny kupna odpowiadającej większej ilości Towarów.
   8. W przypadku dostawy zastępczej lub wymiany wadliwego Towaru na Towar bez wad, Kupujący zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy reklamowany Towar w stanie i ilości, w jakiej go odebrał, chyba że Towar został już zużyty.
  4. Gwarancja jakości Towarów i okres gwarancji
   1. Sprzedawca udzieli Kupującemu gwarancji jakości dostarczonego Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Republice Czeskiej według okresów gwarancyjnych określonych w kartach danych technicznych Towaru lub w karcie gwarancyjnej lub w Ofercie, przy czym gwarancja jakości udzielana jest tylko co do właściwości wyraźnie określonych w Umowie lub w kartach danych technicznych Towaru.
   2. Sprzedawca nie gwarantuje jakości Towaru poprzez wskazanie na opakowaniu lub w reklamie okresu gwarancji lub terminu przydatności rzeczy (Towaru).
   3. Warunkiem realizacji uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest używanie przez Kupującego Towaru w sposób przepisany lub w zwykły sposób, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia powstałe w wyniku innego sposobu użytkowania i Kupującemu nie przysługuje w takim przypadku świadczenie z tytułu gwarancji jakości.
   4. Gwarancja jakości Towarów nie dotyczy normalnego zużycia.
  5. Wspólne postanowienia dotyczące roszczeń z tytułu wad
   1. Oczywiste wady i ich reklamacja
    1. Kupujący jest zobowiązany do wskazania (reklamacji) wszelkich oczywistych wad Towaru, które stwierdził lub mógł stwierdzić przy odbiorze Towaru, w szczególności brakujące ilości, wady jakościowe itp. niezwłocznie po odbiorze w dowodzie dostawy należącym do dostarczonego Towaru.
    2. Dostawa mniejszej ilości Towaru nie jest wadą ilościową, jeżeli ilość ta odpowiada danym zawartym w dowodzie dostawy, w takim przypadku jest to dostawa częściowa.
   2. Ukryte wady i ich reklamacja
    1. Wady ukryte, tj. wady niemożliwe do wykrycia w drodze fachowego sprawdzenia Towaru przy odbiorze, Kupujący zobowiązany jest reklamować na piśmie u Sprzedawcy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 [słownie: trzech] dni roboczych od dnia ich wykrycia lub od chwili, w której przy zachowaniu fachowej opiece mogły zostać wykryte, w zależności od tego, który z tych terminów zaistniał wcześniej, albo od otrzymania reklamacji od osoby trzeciej, której Kupujący dalej dostarczył Towar, jeżeli reklamacja ta została doręczona Kupującemu w terminie określonym powyżej.
    2. W przypadku, gdy Kupujący nie wykryje i nie zgłosi wad w terminach określonych w niniejszych Warunkach, Kupujący traci prawo do dochodzenia praw z wadliwego świadczenia w rozumieniu postanowienia § 2112 Kodeksu cywilnego.
  6. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady Towarów
   1. Wysokość jakiegokolwiek odszkodowania za szkody spowodowane wadą Towaru jest ograniczona, o ile takie ograniczenie jest dozwolone przez obowiązujące przepisy prawne, do wysokości ceny kupna (bez podatku VAT) danego wadliwego Towaru, za którą Sprzedawca dostarczył Towar Kupującemu. Niezależnie jednak od powyższego, jeżeli cena kupna danego wadliwego Towaru przekracza 100 000 CZK bez podatku VAT [słownie: sto tysięcy koron czeskich bez podatku VAT], wówczas wysokość szkody jest ograniczona do tej kwoty. Sprzedawca nie jest zobowiązany do naprawienia szkody polegającej na utraconych zyskach Kupującego lub karach umownych lub odszkodowaniach dochodzonych przez stronę/osobę trzecią wobec Kupującego.
   2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nadzwyczajną nieprzewidywalną i niemożliwą do pokonania przeszkodą powstałą niezależnie od jego woli (zwaną dalej „siłą wyższą”), przy czym za taki przypadek uważa się w szczególności (ale nie wyłącznie) przeszkody wynikające ze stanu wojny, stanu wyjątkowego, sytuacji nadzwyczajnych, pandemii chorób (np. koronawirus), niedobór lub wady środków transportu, awarie maszyn i urządzeń, niedostępność zasobów (personelu, materiałów, energii itp.), pożary, powodzie, wichury lub inne zdarzenia i katastrofy naturalne, strajki, spory z pracownikami i związkami zawodowymi, zarządzenia, regulacje i akty prawne jakiegokolwiek państwa lub jego rządu, lub wszelkie inne zdarzenia w świecie zewnętrznym, na które Sprzedający nie ma wpływu lub nie są pod jego kontrolą. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zabezpieczenia zasobów (personelu, materiałów, energii itp.) za pomocą środków alternatywnych. W przypadku, gdy zdarzenie stanowiące siłę wyższą trwa dłużej niż 6 [słownie: sześć] miesięcy, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy bez jakiejkolwiek kary lub obowiązku naprawienia jakiejkolwiek szkody na rzecz Kupującego lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.
 5. V.

  Prawa i obowiązki stron umowy

  1. Prawa i obowiązki Kupującego
   1. Oprócz praw i obowiązków określonych odrębnie w Umowie i w innych miejscach niniejszych Warunków, Kupującemu przysługują również prawa i obowiązki określone w niniejszym artykule 5.1 Warunków.
   2. Kupujący zobowiązany jest do uregulowania swoich wymagalnych zobowiązań wobec Sprzedawcy w terminie ich płatności. Jeżeli dokument podatkowy – faktura nie stanowi inaczej, terminem płatności wszelkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z artykułem 3.8.3 Warunków to 14 [słownie: czternaście] dni kalendarzowych od dnia wykonania świadczenia podlegającego opodatkowaniu, a jeżeli nie ma takiego terminu, to 14 [słownie: czternaście] dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu podatkowego.
   3. Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia właściwego przechowywania i transportu Towaru zgodnie z instrukcjami Sprzedawcy, w sposób gwarantujący zachowanie jakości Towaru, tak aby zapobiec uszkodzeniu Towaru w wyniku niewłaściwego przechowywania lub transportu.
   4. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania wszystkich osób realizujących Zamówienia w imieniu Kupującego z ustalonym sposobem realizacji Zamówień lub przyjmowania Ofert oraz zasadami dostawy Towarów, w szczególności z warunkami dotyczącymi zamawiania Towarów i ich reklamacji.
   5. Kupujący – przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy wymagalnych należności w pełnej wysokości, niezależnie od jakichkolwiek roszczeń wnoszonych przez Kupującego wobec Sprzedawcy, w tym roszczeń do rabatu od ceny kupna Towaru, potrącenia wierzytelności oraz wszelkich innych przyczyn, które mogłyby prowadzić do zmniejszenia wysokości należności Kupującego wobec Sprzedawcy.
   6. Kupujący zobowiązany jest do ochrony oznaczeń, znaków towarowych i nazw poszczególnych Towarów. Kupujący nie będzie wykorzystywał tych znaków towarowych, nazw ani nazwy handlowej Sprzedawcy w związku z jakąkolwiek inną działalnością gospodarczą prowadzoną przez Kupującego.
   7. Żadne prawa ani obowiązki Kupującego wynikające z Umowy lub niniejszych Warunków nie mogą być przeniesione ani scedowane bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego na osobę trzecią.
  2. Prawa i obowiązki Sprzedawcy
   1. Sprzedawca zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki powiadomić Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie, że zamówiony Towar nie może zostać przez niego dostarczony Kupującemu z jakiegokolwiek powodu.
   2. Sprzedawca zobowiązany jest do informowania Kupującego o wszelkich zmianach istotnych do realizacji Umowy.
   3. Sprzedawca jest uprawniony, według swojego uznania, do weryfikacji przestrzegania obowiązków Kupującego wynikających z Umowy i niniejszych Warunków.
 6. VI.
  Odstąpienie od Umowy

  1. Odstąpienie od Umowy przez Kupującego – konsumenta
   1. Niniejszy art. 6.1 Warunków oraz wszystkie zawarte w nim podpunkty mają zastosowanie wyłącznie do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu postanowienia § 419 Kodeksu cywilnego, tj. osób fizycznych, które zawierając Umowę działają poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania swego zawodu.
   2. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyn i bez żadnych kar (chyba że ma zastosowanie jeden z wyjątków zgodnie z art. 6.1.4) w ciągu 14 [słownie: czternastu] dni kalendarzowych:
    1. od daty odbioru Produktów przez Kupującego lub osobę trzecią (inną niż przewoźnik) wyznaczoną przez Kupującego; lub
    2. od odebrania ostatniej dostawy Towarów przez Kupującego lub osobę przez niego wskazaną (inną niż przewoźnik) w przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest więcej niż jeden rodzaj Towarów zamówionych w ramach jednego Zamówienia; lub
    3. od odebrania ostatniej pozycji lub części dostawy Towarów przez Kupującego lub osobę przez niego wskazaną (inną niż przewoźnik) w przypadku, gdy przedmiotem Umowy są Towary, które są dostarczane Kupującemu w pozycjach lub częściach.
   3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać odstąpienie od Umowy do Sprzedawcy przed upływem odpowiedniego 14-dniowego terminu. Zalecanym sposobem odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym art. 6.1 Warunków jest pisemne odstąpienie wysłane listem poleconym na adres do doręczeń określony w art. 1.1.2 lit. c) niniejszych Warunków lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy określony w art. 1.1.2 lit. b) niniejszych Warunków. Innym możliwym sposobem odstąpienia od Umowy jest odstąpienie dokonane osobiście na adres siedziby Sprzedawcy. W ramach odstąpienia od Umowy Kupujący zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, numer Zamówienia, identyfikację potwierdzenia Zamówienia, datę wysłania Zamówienia i otrzymania potwierdzenia Zamówienia oraz identyfikację Towaru, co do którego odstępuje od Umowy. Kupujący może odstąpić od Umowy zgodnie z niniejszym art. 6.1 Warunków, korzystając z formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik do niniejszych Warunków.
   4. Niezależnie jednak od powyższego, Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w niektórych określonych przypadkach, a oprócz innych podstaw przewidzianych przez przepisy prawne, Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia z następujących powodów:
    1. jeżeli przedmiotem zakupu był Towar zmodyfikowany zgodnie z życzeniem Kupującego lub dla jego osoby, a także Towar łatwo psujący się;
    2. w przypadku dostawy programu komputerowego na nośniku materialnym, jeżeli Kupujący przed odstąpieniem od umowy uszkodził jego oryginalne opakowanie;
    3. w przypadku dostarczenia treści cyfrowej (programu komputerowego), jeżeli nie została ona dostarczona na nośniku materialnym i została dostarczona za uprzednią wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
    4. jeżeli Towar został zmodyfikowany lub przygotowany zgodnie z wymaganiami Kupującego, tj. m.in. Towar został dostarczony na podstawie Oferty,
    5. w innych przypadkach określonych w postanowieniu § 1837 Kodeksu cywilnego.
   5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar wraz ze wszystkimi akcesoriami i kompletem dokumentów (dowód zakupu, instrukcja, karta gwarancyjna) na adres siedziby Sprzedawcy, nie później niż w terminie 14 [słownie: czternastu] dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od Umowy, bez żadnych dodatkowych wezwań ze strony Sprzedawcy. Towar nie może być zwrócony poprzez wysłanie go za pobraniem, przesyłki takie nie są odbierane przez Sprzedawcę i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę, zniszczenie lub uszkodzenie. Koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy ponoszone są przez Kupującego.
   6. Kupujący nie ponosi odpowiedzialności w związku z odstąpieniem od Umowy za zmniejszenie wartości Towaru w wyniku obchodzenia się z nim w sposób niezbędny do zapoznania się z charakterem i właściwościami Towaru, w tym jego funkcjonalnością. Jednakże w przypadku, gdy przed zwrotem Towaru do Sprzedawcy, Towar zostanie uszkodzony, zużyty (w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z Towarem) lub częściowo zużyty, Kupujący odpowiada wobec Sprzedawcy za powstałą w ten sposób szkodę, jednak nie więcej niż do wysokości ceny zakupu Towaru. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia swojej wierzytelności o odszkodowanie z wierzytelnością Kupującego o zwrot ceny kupna Towaru. Za uszkodzenie Towarów nie uważa się uszkodzenia oryginalnego opakowania powstałego w wyniku ich rozpakowania. W skrajnych przypadkach korzystania z Towarów, co do których Kupujący podjął działania prawne w celu odstąpienia od Umowy, Sprzedawca może odrzucić takie działania prawne jako nadużycie prawa, które nie korzysta z ochrony prawnej.
   7. Jeżeli Kupujący w sposób uprawniony odstąpi od Umowy, Sprzedawca jest zobowiązany najpóźniej w terminie 14 [słownie: czternastu] dni kalendarzowych od daty doręczenia takiego odstąpienia, zwrócić Kupującemu cenę zakupu wraz z już zapłaconymi kosztami wysyłki Towarów, których dotyczy odstąpienie, w sposób określony w Umowie, z wyjątkiem przypadków, gdy Kupujący wybrał droższy sposób dostawy Towarów niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, wówczas w zakresie kosztów transportu Sprzedawca zwróci Kupującemu jedynie kwotę odpowiadającą najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy Towarów. Sprzedawca jest uprawniony do żądania od Kupującego udowodnienia, że wysłał już z powrotem Towary do Kupującego zgodnie z art. 6.1.5 niniejszych Warunków i nie zwróci Kupującemu Ceny Kupna do czasu udowodnienia tego faktu, ewentualnie nie zwróci ceny kupna do czasu otrzymania Towarów. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę zakupu przelewem na rachunek bankowy, z którego Kupujący dokonał płatności lub o którym Kupujący poinformuje go w odstąpieniu od Umowy, lub przekazem pieniężnym wysłanym na adres Kupującego podany w Zamówieniu, jeżeli Kupujący wyraźnie tego zażąda.
   8. W przypadku, gdy Kupujący odstąpi od Umowy z naruszeniem art. 6.1.2 niniejszych Warunków (nieważne odstąpienie) lub gdy Kupujący odeśle Towar do Sprzedawcy bez ważnego odstąpienia od Umowy, Sprzedawca powiadomi Kupującego o nieuznaniu ważności odstąpienia i odeśle Towar z powrotem na koszt Kupującego.
   9. Jeżeli wraz z Towarem Sprzedawca przekazał Kupującemu prezent lub przedmiot bonusowy o określonej wartości, umowa darowizny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym lub umowa kupna tego przedmiotu bonusowego jest zawarta z warunkiem rozwiązania, zgodnie z którym jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy zgodnie z niniejszym art. 6.1 Warunków, Umowa dotycząca takiego prezentu/przedmiotu bonusowego przestaje być skuteczna, a Kupujący jest zobowiązany do zwrotu przekazanego prezentu/przedmiotu bonusowego wraz z Towarem do Sprzedawcy.
  2. Odstąpienie od Umowy przez Kupującego – przedsiębiorcę
   1. Niniejszy artykuł 6.2 Warunków oraz zawarte w nim podpunkty mają zastosowanie wyłącznie do Kupujących, którzy zawierając Umowę działają w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, produkcyjną lub inną o podobnym charakterze zgodnie z postanowieniem § 420 Kodeksu cywilnego.
   2. Kupujący – przedsiębiorca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z tytułu istotnego naruszenia przez Sprzedawcę, w szczególności jeżeli Sprzedawca pozostaje w zwłoce z dostawą Towarów przez okres dłuższy niż 30 [słownie: trzydzieści] dni kalendarzowych od daty ostatecznego terminu dostawy wyznaczonego przez Sprzedawcę (za termin ten nie uważa się orientacyjnego terminu dostawy Towarów, o którym mowa w art. 2.4.1 i 2.8 niniejszych Warunków).
   3. Za zwłokę Sprzedawcy nie uważa się również przypadków, w których Kupujący zalega z zapłatą faktury zaliczkowej lub dostawa Towaru została wstrzymana z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
   4. Kupującemu – przedsiębiorcy nie przysługuje, w przeciwieństwie do Kupującego – konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w art. 6.1 niniejszych Warunków.
 7. VII.

  Aktywacja Towarów

  1. Aktywacja Towarów
   1. Niektóre Towary zawierają firmware/software (oprogramowanie komputerowe) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Towarów (dalej również tylko „Firmware”).
   2. W przypadku niektórych Firmware'ów aktywacja Firmware'u (dalej również „Aktywacja”) jest wymagana zgodnie z procedurą przekazaną Kupującemu w ramach dostawy Towaru. Częścią tak przekazanej procedury mogą być również dane aktywacyjne do wykonania Aktywacji – nazwa użytkownika i hasło lub inne dane do Aktywacji (dalej również tylko „Dane Aktywacyjne”). Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Dane Aktywacyjne mogą zostać wykorzystane w sposób niewłaściwy (nadużyte) i jest zobowiązany do zachowania tych danych w tajemnicy.
   3. W niektórych przypadkach, aby przeprowadzić Aktywację oprogramowania firmowego (Firmware), konieczne może być jego zainstalowanie na odpowiednim urządzeniu (dalej również „Instalacja”). Kupujący zobowiązany jest do wykonania Instalacji zgodnie z instrukcją Sprzedawcy.
   4. W przypadku, gdy Aktywacja lub Instalacja nie zostanie wykonana lub zostanie wykonana niezgodnie z instrukcją Sprzedawcy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niefunkcjonalność Towaru lub jakiekolwiek szkody powstałe w związku z Towarem lub jego niefunkcjonalnością.
 8. VIII.

  Ochrona danych osobowych, wysyłanie informacji handlowych

  1. Kupujący – przedsiębiorca oświadcza, że jest uprawniony do posługiwania się danymi kontaktowymi swoich pracowników (lub innych osób fizycznych) wymienionych w Zamówieniu lub w akceptacji Oferty przy wypełnianiu Zamówienia lub przy akceptacji Oferty, a także do przekazywania tych danych Sprzedawcy w związku z Umową.
  2. Sprzedawca przetwarza i wykorzystuje dane identyfikacyjne i kontaktowe osób fizycznych przekazane przez Kupującego wyłącznie w celu dostawy Towarów, komunikacji z Kupującym oraz prowadzenia listy klientów Sprzedawcy. Dane te nie są ujawniane ani przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy.
  3. Zakres przetwarzanych danych osobowych oraz szczegóły ich przetwarzania opisane są w odrębnym dokumencie „INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH DOSTAWY TOWARU”, który udostępniany jest Kupującemu wraz z niniejszymi Warunkami, a także dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy.
  4. Sprzedawca jest uprawniony do korzystania z podanych przez Kupującego adresów e-mail nawet po spełnieniu świadczenia z Umowy w celu przesyłania informacji o ofertach Towarów i aktualnych promocjach sprzedażowych Sprzedawcy, a Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie takich komunikatów, w tym ich przesyłanie w formie papierowej na adres siedziby lub adres kontaktowy Kupującego, przy czym Kupujący jest uprawniony do odmowy dalszego przesyłania takich informacji na jego adres e-mail lub adres pocztowy w każdym czasie za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail Sprzedawcy lub listu papierowego wysłanego na adres siedziby Sprzedawcy.
 9. IX.
  Inne ustalenia

  1. Opcje archiwizacji warunków umowy
   1. Niniejsze Warunki są dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego na adresie: https://smicro.pl/regulamin
   2. Warunki są przekazywane Kupującemu w ramach procedury przy zawieraniu Umowy, przed wysłaniem Zamówienia zgodnie z art. 2.2.2 niniejszych Warunków, a Kupujący może je wydrukować lub zapisać za pomocą funkcji przeglądarki internetowej.
   3. Zawarte Umowy są archiwizowane przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie są dostępne.
   4. Kupujący posiada informacje o dokonanych przez niego Zamówieniach w postaci wiadomości e-mail wysyłanych na adres poczty elektronicznej (e-mail) Kupującego. Częścią potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (akceptacji) wysyłanego do Kupującego są również niniejsze Warunki przesłane w pisemnej formie elektronicznej.
  2. Zapisywanie plików cookies
   1. Korzystając ze Sklepu internetowego, Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie tzw. plików Cookies na swoim komputerze.
   2. Kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę z poprzedniego ustępu, przy czym odwołanie zgody i niestosowanie Cookies może spowodować nieprawidłowe działanie Sklepu Internetowego.
 10. X.
  Postanowienia końcowe

  1. Poprzez wysłanie Zamówienia lub przyjęcie Oferty, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Umową, w tym z Warunkami i wyraża zgodę co do ich treści. Kupujący oświadcza ponadto, że nie uważa żadne z postanowień Warunków za zaskakujące oraz że rozważył i zaakceptował treść niniejszych Warunków.
  2. Umowa, w tym niniejsze Warunki, jak również prawa i obowiązki między Stronami wynikające z Umowy podlegają wyłącznie systemowi prawnemu Republiki Czeskiej, w szczególności ustawie Dz.U. nr 89/2012, kodeksowi cywilnemu i związanym z nim przepisom, w całości z późniejszymi zmianami, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
  3. Wyłączną właściwość do rozstrzygania sporów mają sądy lub inne organy wyznaczone przez prawo w Republice Czeskiej.
  4. Jeżeli Kupujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu postanowienia § 420 Kodeksu cywilnego, to strony umowy jako przedsiębiorcy uzgodniły, zgodnie z postanowieniem § 1801 Kodeksu cywilnego, że postanowienia § 1799 i § 1800 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania co do ich stosunków umownych wynikających z Umowy.
  5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy lub niniejszych Warunków jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Umowy i niniejszych Warunków.
  6. Warunki te zostały wydane w dniu 01.06.2022 r. i wchodzą w życie z dniem wskazanym w nagłówku niniejszych Warunków.

  ANAFRA s.r.o. https://smicro.pl/regulamin